Get Adobe Flash player

B1_2 多項式函數

標題過濾     顯示數 
項目標題 發佈者 點擊
1 B1C2-1-丙>多項式函數及其應用(試題) huang chinhu 1055
2 B1C2-1-乙>:多項式函數圖形及其應用(講義) huang chinhu 1906
3 B1C2-1-甲> 簡單多項式函數及其圖形(教案) H. CHIN-HU 696
4 B1_2-2 多項式的運算與應 H. CHIN-HU 432
5 B1_2_3 多項式方程式 H. CHIN-HU 386
6 B1_2_4 多項式函數的圖形與多項式不等式 H. CHIN-HU 437